Home & Health Service

Wonen met zorg, wonen met wensen

Hand in handVanaf januari 2015 is er veel veranderd binnen Nederland op het gebied van zorg. De burger wordt gevraagd zoveel mogelijk zelf de regie in handen te nemen, zelfredzaam te zijn en te participeren in de samenleving. Uw gemeente verwacht van u dat u zich inzet op uw eigen kracht en die van uw omgeving en de hulpverlening moet hierop aansluiten. Niet langer gaat het om zorgen ‘voor’ de burger. In plaats daarvan is de opdracht te zorgen ‘dat’ de burger zelf de regie kan pakken.
Het kabinet heeft per 1 januari 2015 de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Deze wet vervangt de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor huidige cliënten geldt een overgangsregeling.

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen met ernstige dementie, om mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en om mensen met een ernstige psychische stoornis.

De gemeente regelt o.a. de ondersteuning thuis. Het gaat dan om taken welke geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers. Daarbij zal meer dan nu, worden gekeken wat u zelf kunt. De wet die dit regelt is de Wmo 2015.

Van gemeente naar Rijksoverheid, van het kastje naar de muur

Er worden te weinig geschikte woningen gemaakt, terwijl Nederland snel vergrijst. Van 3 miljoen senioren in 2015 naar 4,7 miljoen in 2040. Maar grote projecten om huizen te bouwen waar ouderen langer zelfstandig kunnen wonen zijn er niet genoeg. Het kabinetsbeleid verandert zo vaak, dat het voor beleggers niet interessant is. Maar vanuit een langetermijnvisie bezien, zou er nu juist moeten worden ingezet op nieuwe woonvormen. Het gevolg is dat ouderen te lang in huizen blijven wonen te “te groot en niet seniorproof” zijn. De kosten voor de aanpassingen van die huizen en de zorg van de bewoners komen sinds de invoering van de Wmo op het bordje van de gemeente.

De gemeenten weigeren dat soort aanvragen echter steeds meer als hun budget het niet toelaat. Als ouderen in een verzorgingstehuis terechtkomen, draait de Rijksoverheid op voor de kosten en niet de gemeente. Het zou voor gemeenten dus goedkoper zijn om relatief goedkope hulpvragen te weigeren, terwijl een jaar in een verzorgingstehuis € 80.000,– kost.

Home & Health Service is uw persoonlijke assistent bij:

  • Advies in aanpassingen, van indeling tot voorziening; zelf, door de naaste omgeving of door derden uit te voeren.
  • Begeleiding bij melding en aanvraag van eventuele voorziening(en) vanuit de Wmo 2015, zorg in het kader van de Wet langdurige zorg
  • Hulp bij Persoons Gebonden Budget beheer
  • Aanvragen van hulpmiddelen bij uw zorgverzekeraar
  • Aanvraag verzorging/verpleging via zorgverzekeraar

Mocht u op zoek zijn naar informele zorg bij u in de buurt, dan kunt u eens kijken op de pagina Thuiszorgvinden.nl in het menu.

Wilt u uw kennis op het gebied van uw gezondheidszorg testen? Klik hier om de quiz “10 vragen over uw zelfredzaamheid binnen uw gezondheidszorg” te spelen. Een leuke quiz die u laat nadenken over de problemen rond de gezondheidszorg.

Hier vindt u alle vragen en antwoorden tevens…….