Disclaimer, bepalingen en voorwaarden

Bepalingen vooraf:

Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.homehealth.nu en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingenvooraf”;
De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;
Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en video-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;
Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;
Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
Het bedrijf: Home & Health Service, KvK nr. 61828009;
Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Disclaimer
Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
Het bedrijf draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
Het bedrijf staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
Het bedrijf is niet aansprakelijkheid voor schade:  a. Toegebracht door de website  b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website  c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website  d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen  Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
Het bedrijf behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks
Het bedrijf behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen
De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;
Image courtesy of kookkai_nak, Ambro, Master isolated images, Salvatore Vuono and Stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Overige informatie
Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot Home & Health Service

Algemene Voorwaarden Home & Health Service

Artikel 1. Definities

  • Aanvraag: de specifieke productvraag van consument
  • Aanbod: het aanbod van Home & Health Service om aan de aanvraag te voldoen
  • Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  • Derde partij: de partij die door ondernemer wordt ingeschakeld om de aanvraag van de consument te realiseren.
  • Dag: kalenderdag;
  • Recht op ontbinding: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • Ondernemer: hierna te noemen Home & Health Service, de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  • Opdrachtbrief: de schriftelijke overeenkomst waarin de opdracht tot werkzaamheden tussen Home & Health Service en cliënt worden bevestigd.
  • Leverdatum: de in het aanbod opgenomen datum waarop de diensten en/of producten door Consument worden genoten

Artikel 2. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst (hierna “Overeenkomst”) tussen de Home & Health Service en zijn/haar cliënt, welke Overeenkomst in de regel zal bestaan in de door de Home & Health Service aan de cliënt verstrekte Opdrachtbrief in de vorm van het daartoe bestemde formulier, ondertekend en gedateerd door zowel de cliënt als Home & Health Service, in welk bedoelde formulier deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.

2. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Uitvoering en levering van de Overeenkomst

1. Home & Health Service zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en zoveel mogelijk in het belang van de cliënt uitvoeren.

2. Home & Health Service is niet aansprakelijk indien het door cliënt beoogde resultaat niet behaald wordt.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Home & Health Service het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Home & Health Service is de contactpersoon tussen de cliënt en de derde partij.

5. Home & Health Service is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst op afstand met de cliënt.

6. Home & Health Service is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst op afstand door derden met de cliënt.

7. Indien daartoe overeengekomen via een offerte van een derde is de derde partij verantwoordelijk voor de levering van product en/of dienst.

8. Als plaats van levering geldt het adres dat de cliënt aan Home & Health Service kenbaar heeft gemaakt.

9. De derde partij zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed of redelijke termijn ten aanzien van de overeengekomen dienst, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht van de ondernemer.

10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust niet bij de ondernemer, maar bij de derde partij tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. Indien Home & Health Service aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot

hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Home & Health Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Home & Health Service is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Home & Health Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door uitvoering van door Home & Health Service ingeschakelde derden. Home & Health Service zal cliënt in het geval van schade in contact stellen met de door Home & Health Service ingeschakelde derden.

4. Indien Home & Health Service aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Home & Health Service beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Home & Health Service is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Home & Health Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van cliënt.

8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Home & Health Service en de door Home & Health Service bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

9. Home & Health service is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die aan wederpartij direct of indirect ingevolge van het gebruik of de installatie van producten welke aangeschaft zijn via Home & Health Service, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de aangeschafte goederen. Wederpartij zal ter zake Home & Health Service voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

10. Home & Health service is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die aan wederpartij direct of indirect ingevolge van het gebruik of de installatie van producten welke door derden via Home & Health Service zijn aangebracht, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de aangeschafte goederen. Wederpartij zal ter zake Home & Health Service voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

11. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Home & Health Service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Home & Health Service worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Home & Health Service zijn verstrekt, heeft Home & Health Service het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten

en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

12. Home & Health Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Betaling

1. De diensten van Home & Health Service worden door de cliënt betaald aan de hand van een factuur of automatische incasso op uurbasis.

2. Betaling van Home & Health Service dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Home & Health Service aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

3. Indien cliënt in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat sommatie en/of ingebrekestelling nog vereist zijn. Cliënt is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, waaronder mede te begrijpen een gedeelte van een maand (tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente op maandbasis geldt). De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Voorts is een vergoeding voor buitengerechtelijke – en in voorkomend geval ook gerechtelijke – kosten verschuldigd, zulks op basis van de Wet, i.h.b. art. 6:96 lid 2 sub c Burgerlijk Wetboek (“BW”) en het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

4. In geval de cliënt in staat verkeert van faillissement, surseance van betaling aanvraagt, in staat verkeert van schuldsanering in de zin van de WSNP, een schuldenakkoord aan crediteuren aanbiedt, er beslag op (en deel van) zijn vermogen wordt gelegd, cliënt onder curatele of bewind wordt gesteld, cliënt het beheer over zijn vermogen verliest, zijn de vorderingen van Home & Health Service op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

5. Ook bij overlijden van de cliënt, op welk moment de Overeenkomst eindigt en al het hetgeen van de cliënt te vorderen is als dan onmiddellijk opeisbaar zal zijn, dient betaling te geschieden, als dan door de nabestaande(n) van cliënt.

Artikel 6. Duur Overeenkomst en opzegging

Elke Overeenkomst geldt voor zover niet anders door partijen schriftelijk vastgelegd, voor onbepaalde tijd en deze kan door beide partijen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, zonder redengeving en opzegtermijn, een en ander onverminderd het recht van beide partijen tot ontbinding van de Overeenkomst in bij de Wet voorziene gevallen, alsook die neergelegd in art. 7 hierna.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

1. Home & Health Service is bevoegd de uitvoering van zijn/haar verplichtingen op te schorten, indien de cliënt verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt alsook, bij blijvende niet (volledige) nakoming door cliënt, de Overeenkomst per direct te ontbinden.

2. Voorts is Home & Health Service bevoegd de Overeenkomst per direct te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de Overeenkomst van Home & Health Service onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Voorts is Home & Health Service bevoegd tot ontbinding, in de gevallen als hiervóór in art. 5 leden 4 en 5 omschreven.

3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Home & Health Service op de cliënt onmiddellijk opeisbaar, voor zover dat al niet het geval mocht zijn, zie bijv. de gevallen als bedoeld in lid 2 hiervóór laatste volzin. Indien Home & Health Service de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de Wet en Overeenkomst.

4. Ontbinding en/of opschorting alsook afdwinging van nakoming door Home & Health Service, laten onverlet diens recht jegens cliënt, vergoeding van schade, waaronder mede te begrijpen kosten -zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke- en rente, van cliënt te vorderen.

Artikel 8. Geschillen, toepasselijk recht

1. De absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Home & Health Service is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Home & Health Service het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op elke Overeenkomst tussen Home & Health Service en de cliënt als opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.